Kategorie
Brak kategorii

Onet

Analiza rzetelności i obiektywności informacyjnych materiałów dziennikarskich

Zakres:

Cel

Serwis internetowy Onet stawiając sobie za cel bycie serwisem o neutralnym nastawieniu, komunikującym w sposób nienacechowany politycznie oraz prezentującym najwyższej jakości treści informacyjne poprosił nas o realizację badań, których głównym celem była ocena dziennikarskich materiałów informacyjnych (DMI) tego portalu pod kątem ich obiektywności i rzetelności oraz porównanie ich z DMI trzech kluczowych portali konkurencyjnych. Projekt badawczy realizowany był w okresie ostatniego półrocza 2017 roku. W jego trakcie analizie poddanych zostało 1200 materiałów Onetu oraz łącznie 1200 materiałów portali konkurencyjnych.

Realizacja

Do realizacji tego zadania skompletowaliśmy zespół badawczy składający się z badaczy mediów i komunikacji wywodzących się z renomowanych polskich uczelni — Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Zespół składał się z ośmiu badaczy, a kierownikiem projektu była medioznawczyni prof. dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz z UJ.

Narzędzia

Projekt badawczy realizowany był w oparciu o autorskie narzędzia do analizy zawartości, a analiza przeprowadzona została na trzech poziomach. Pierwszym była statystyczna analiza zawartości, której głównym celem było określenie dominujących typów materiałów, poziomu realizacji wyznaczników obiektywności i rzetelności w badanych tekstach informacyjnych. Drugim poziomem była ilościowo-jakościowa metoda badań korpusowych koncentrująca się na dominującym w DMI słownictwie, uchwyceniu słów wartościujących oraz ocena zajmowanego stanowiska badanych portali informacyjnych. W końcu trzecim poziomem była dyskursywna i semiotyczna analiza jakościowa, dążąca do wskazania konkretnych problemów związanych z obiektywnością i rzetelnością DMI, wykorzystywanym językiem i obrazami.

Wynik

Wyniki badań przedstawione zostały w postaci czterech raportów badawczych oraz w trakcie prezentacji. Z finalnymi wnioskami zapoznane zostały także poszczególne redakcje w trakcie trzech spotkań w Warszawie i Krakowie. Zorganizowaliśmy również cykl warsztatów, których celem była poprawa jakości pracy dziennikarzy, w szczególności w aspekcie obiektywizmu i zrównoważenia informacji dziennikarskich Onetu oraz dostarczenie dziennikarzom serwisu narzędzi do indywidualnej kontroli i poprawy własnej pracy.